Ślady Polskich Rodów Magnackich

⌂ Projekty i programy

Prowadzone w 2017 r. kwerendy w muzeach i archiwach w Brnie, Ołomuńcu, Opawie i Vranowie
z zaangażowaniem specjalistów z Polski i Czech, skupiły się na dokończeniu prac związanych
z ostatecznym przygotowaniem do druku materiału dokumentującego zbiory polskich monet
i medali.

Działalność Fundacji „Silva Rerum Polonarum" upłynęła w 2017 r. pod znakiem realizacji kilku znaczących projektów, spośród których wymienić należy:

1. kontynuację zapoczątkowanego w 2015 r. zadania określonego jako „Archiwizacja i dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w Republice Czeskiej: polonika w zbiorach muzeów czeskich – część II". Prowadzone w 2017 r. kwerendy w muzeach i archiwach w Brnie, Ołomuńcu, Opawie i Vranowie z zaangażowaniem specjalistów z Polski i Czech, skupiły się na dokończeniu prac związanych z ostatecznym przygotowaniem do druku materiału dokumentującego zbiory polskich monet i medali(profesjonalne wykonanie zdjęć oraz opracowanie naukowe zbiorów pod kątem przyszłej monografii).

Ta część zadania została wykonana przez zespół naukowców i muzealników z Ostrawy, Brna, Opawy oraz Ołomuńca i skonsultowana ze znawcami (autorytetami) naukowymi w tej dziedzinie z Polski i Czech. Zapoczątkowane zostały prace nad kwerendą polskiego zbioru bibliotecznego we Vranowie (biblioteka hr. Stadnickich / Mniszków / Lubomirskich) oraz pozostałością po katalogu tejże biblioteki w archiwum w Brnie.

2. Wśród zadań przewidzianych w projekcie w 2017 r. znalazło się również tłumaczenie na język czeski „Wspomnień" hr. Adama Stadnickiego (ostatniego polskiego właściciela pałacu we Vranowie). Udało się odnaleźć „księgę gości" pałacu we Vranowie z lat 1800 – 1945 (z dopiskami z lat 50/60/70); została ona wstępnie opracowana naukowo – referat prezentujący wyniki badań został przedstawiony w trakcie międzynarodowej konferencji w Telczu w dniach 25-26 października 2017 r.

Stałym elementem projektu realizowanego w Republice Czeskiej przez fundację, i finansowanego w całości ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, jest konferencja naukowa oraz towarzysząca jej wystawa. Tak było również w roku 2017. W organizację międzynarodowej konferencji naukowej zaangażowany był Uniwersytet w Ostrawie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

W obradach wzięli udział naukowcy z Polski i Czech (w przypadku czeskich historyków warto odnotować, że z referatami wystąpili nie tylko ostrawscy naukowcy, ale również przedstawiciele środowiska naukowego Uniwersytetu Karola w Pradze, Opawy, Nowego Iczyna, Hodonina). Wśród honorowych gości konferencji znaleźli się potomkowie/wnukowie hrabiego Adama Stadnickiego: księżna Jadwiga Czartoryska oraz hrabia Andrzej Mańkowski z Małżonką, którzy wzięli czynny udział w dyskusji nad referatem przedstawiającym „księgę gości". 

W otwarciu konferencji oraz towarzyszącej jej wystawie (wernisaż odbył się 25 października 2017 r.) uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN Jacek Miler, Naczelnik tegoż Departamentu Michał Michalski, Burmistrz Miasta Telcz, Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Ostrawie Prof. Alesz Zaricky i Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie Prof. Agnieszka Czajkowska, przedstawiciele świata nauki i kultury z Czech i z Polski, Polonia z Ostrawy.

Wspólnym tematem konferencji i wystawy były „Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku". Do końca grudnia wystawa była eksponowana w Panskim Dworze  w Telczu. Po nowym roku można ją będzie oglądać w Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim oraz na Zamku Frysztat w Karwinie. 

Galeria

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE